Öcalan'ın makaleleri Mülkiye'de sınav sorusu oldu

PKK Lideri Öcalan’ın 1978 ve 2014 yıllarında kaleme aldığı iki makelesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sınav sorusu olarak soruldu.

Öcalan'ın makaleleri Mülkiye'de sınav sorusu oldu

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 1978 yılında kalem aldığı Kürdistan Devriminin Yolu Manifestosu’ başlıklı broşürü ile 2012 tarihli ‘Ortadoğu’da Yerel Sistem İnşası Olarak Demokratik Modernite’ başlıklı yazısı 70’li yıllarda öğrencilik yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sınav sorusu olarak soruldu.

9 Ocak 2015 ta­ri­hin­de Öğretim Görevlisi Barış Ünlü tarafından “Türkiye’de Siyasal Hayat ve Kurumlar” isimli dersin sınavında, Öcalan’ın söz konusu iki eserinin karşılaştırılmasını istedi:

“Abdullah Öcalan’ın yazmış olduğu, 1978 tarihli ‘Kürdis­tan Dev­riminin Yolu Manifestosu’ başlıklı broşür ile 2012 tarihli ‘Ortadoğu’da Yerel Sistem İnşası Olarak Demokratik Modernite’ başlıklı yazıyı, sömürge, ulus devlet, devrimci şiddet, demokrasi gibi kavramlara/olgulara olan yaklaşımları bağlamında kıyaslayınız. Bunu, arada geçen 34 yıl boyunca Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan değişimleri ve Kürt hareketinin Kürt toplumunun yaşadığı dönüşümleri içerecek şekilde yapınız.”

Vahdet gazetesinde “terör propagandası yapılıyor” şeklinde haberleştirilmesi üzerine sosyal medyada Barış Ünlü’ye yönelik kampanya başlatıldı

Gazeteye konuşan Ba­rış Ün­lü şunları söyledi:

“Tür­ki­ye’de Si­ya­sal Ha­yat ve Ku­rum­la­rı der­si, Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­ri­nin mo­dern Tür­ki­ye ta­ri­hi­ni na­sıl şe­kil­len­dir­di­ği, na­sıl et­ki­le­di­ği üze­ri­ne bah­se­di­len bir ders. O ders­te an­la­tı­lan­lar, Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­riy­le il­gi­li olan o so­ru da Ab­dul­lah Öca­lan’ın 1970’ler­de PKK’nin or­ta­ya çık­tı­ğı gö­rüş­le­riy­le, 1978 yı­lın­da şu an 2012’de ce­za­evin­de ge­liş­tir­di­ği bir ya­zı­nın mu­ka­ye­se­si üze­ri­ney­di. Tür­ki­ye’de Kürt so­ru­nu­na na­sıl dö­nüş­tü­ğü­nü, bu dö­nü­şü­mü na­sıl et­ki­le­di­ği­dir. Der­sin ko­nu­suy­la bağ­lan­tı­lı bir so­ru­dur. Ben pro­pa­gan­da yap­mı­yo­rum, Kürt me­se­le­si­ni an­la­tı­yo­rum.”

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2015, 09:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER